Tak, jak zapowiadałam wczoraj, przygotowałam dla Was wzór umowy najmu mieszkania.

Polecam korzystać, ale przy jednoczesnym przeczytaniu wpisu

UMOWA NAJMU

 Zawarta dnia [….]r. w Warszawie pomiędzy:

1.     [….], zamieszkałym w Warszawie przy ul. [….] m. v, legitymującym się dowodem osobistym o numerze [….]______, zwanymi dalej WYNAJMUJĄCYM lub STRONĄ

2.     [….], zamieszkałym w Warszawie przy ul. [….],legitymującym się dowodem osobistym o numerze [….], zwanym dalej  NAJEMCĄ lub STRONĄ

 O tym, jak należy opisywać strony umowy pisałam już przy okazji umowy sprzedaży/ kupna samochodu.

§ 1

PRZEDMIOT NAJMU

 Opisujemy tu na jakiej podstawie wynajmujący rozporządza mieszkaniem oraz dokładnie opisujemy ten lokal.

 1. Wynajmujący oświadcza, że:

a)    na zasadach wspólności ustawowej, przysługuje mu prawo własności lokalu nr [….] znajdującego się w budynku położonym w Warszawie przy ul. [….], usytuowanego na II piętrze, o powierzchni [….] m2, składającego się z trzech pokoi, przedpokoju, łazienki oraz wc,

b)    prawo opisane powyżej wpisane jest do księgi wieczystej Nr [….]prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla [….],

 1. Wynajmujący oddaje, a Najemca bierze w najem przedmiot najmu, opisany w ust. 1  z dniem [….]roku.

§ 2

OKRES NAJMU

 W poprzednim wpisie wskazywałam dlaczego warto określać okres najmu i jakie mogą mieć zastosowanie przepisy, w sytuacji, gdy nie określimy tego w umowie.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony począwszy od dnia [….] i może być rozwiązana przez każdą ze stron za zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 3

CZYNSZ NAJMU

INNE PŁATNOŚCI

 Tu jest pole do popisu dla negocjatorów. Ile wynegocjujesz, tyle Twojego.

 1. Strony ustalają miesięczny czynsz najmu za przedmiot najmu w wysokości [….] zł     (słownie złotych: [….]).
 2. Czynsz określony w pkt 1 będzie płacony przelewem na konto wskazane przez Wynajmującą lub gotówką do rąk własnych Wynajmującego.
 3. Czynsz najmu będzie regulowany za dany miesiąc z góry do dnia 10 każdego miesiąca na podstawie rachunku/faktury doręczonej Najemcy.
 4. W przypadku zwłoki w płatnościach doliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
 5. Najemca będzie ponosił koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, abonamentu i połączeń telefonicznych, na podstawie liczników.
 6. Najemca zobowiązuje się przestrzegać terminowości wnoszenia w/w opłat. Wszelkie koszty wynikłe z opóźnienia obciążać będą Najemcę.
 7. Wynajmujący ponosi pozostałe koszty związane z korzystaniem z przedmiotu najmu, w szczególności zobowiązany jest opłacać czynsz i inne opłaty eksploatacyjne tj. koszty dostawy wody, wywóz nieczystości, itp.

 § 4

OBOWIĄZKI NAJEMCY

I WYNAJMUJĄCEJ

 Im dokładniej, tym lepiej, ale oczywiście nie przesadzamy.. ze sprzątaniem po kocie lub tym kto myje okna..

1.   Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, dbać o należyty stan techniczny i sanitarny oraz wykonywać na swój koszt drobne naprawy wynikające z bieżącej eksploatacji, za wyjątkiem niżej wymienionych, które obciążają Wynajmującego:

a)  naprawy i wymiany polegające na usunięciu usterek, wynikłych z wykonawstwa budowlanego lub wad materiałowych,
b)  naprawy  zewnętrznej stolarki okiennej, balkonowej i drzwiowej,
c)  naprawy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z zaworami przelotowymi na rurociągach oraz naprawy związane z usuwaniem wycieków wody z instalacji w lokalu,
d)  naprawy instalacji centralnego ogrzewania,
e)  wymiana w całości lub w części podłóg, jeżeli konieczność wymiany wynika z przyczyn niezależnych od Najemcy,
f)   wymiana lub uzupełnienie glazury w kuchni, łazience lub w.c., jeżeli nie została ona uszkodzona mechanicznie,
g)  wymiana i naprawy kuchni elektrycznej, oraz innego wyposażenia.

2. Wyżej wymienione prace będą prowadzone przez Wynajmującą na jego koszt w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany wynika z przyczyn niezależnych od Najemcy.

3. W przypadku niemożliwości powiadomienia o konieczności napraw, lub braku niezwłocznego działania ze strony Wynajmującego w celu dokonania naprawy Najemca ma prawo zlecić wykonanie niezbędnych prac, o ile nie przeprowadzenie takich prac prowadzi lub może prowadzić do znacznych strat i/lub zniszczeń lub też czyni korzystanie z przedmiotu najmu utrudnionym lub niemożliwym, odpowiedniemu przedsiębiorstwu, odliczając jednocześnie koszt tychże prac od następnej płatności czynszu lub żądać ich zwrotu od Wynajmującego.

4.Najemca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe z jego winy, a także i innych osób za które ponosi odpowiedzialność i zobowiązany jest usunąć powstałe szkody.

5. Najemca zobowiązany jest umożliwić Wynajmującej dokonywanie przeglądów przedmiotu najmu i wykonywanie w nim napraw po każdorazowym ustaleniu terminu.

6. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującej, Najemca nie ma prawa zmienić przeznaczenia najmowanego przedmiotu najmu ani przeprowadzać jakichkolwiek adaptacji, z wyjątkiem drobnych prac wykończeniowych zwiększających estetykę przedmiotu najmu.

7. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca nie przeniesie praw wynikających z niniejszej umowy na żadne osoby trzecie, nie podnajmie ani nie użyczy wynajmowanego przedmiotu najmu osobom trzecim.

8. Ubezpieczenie przedmiotu najmu od ognia, zalania, włamania i następstw zdarzeń losowych obciąża Wynajmującego.

9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody w majątku ruchomym Najemcy powstałe w wyniku włamania, kradzieży i innych zdarzeń losowych. W tych przypadkach szkody i ich skutki usuwa Najemca we własnym zakresie lub dochodzi odszkodowania od instytucji ubezpieczeniowej, z którą uprzednio zawarł dobrowolną umowę o ubezpieczeniu własnego mienia.

 § 5

NADZWYCZAJNE ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Wynajmujący może wypowiedzieć niniejszą umowę najmu w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia jeżeli:

a)     Najemca, mimo pisemnego upomnienia, używa przedmiot najmu w sposób niezgodny z umową lub jego przeznaczeniem albo w sposób pociągający za sobą znaczne zużycie albo zaniedbuje lokal do tego stopnia, że narażony on jest na utratę lub zniszczenie,

b)     Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa miesiące. W takim przypadku Wynajmujący zobowiązany jest uprzedzić Najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 umowa ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia Najemcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

§ 6

ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU

 Nie zapominajmy o tej ważnej kwestii. Więcej o tym, dlaczego warto się tu zabezpieczyć (zarówno Wynajmujący jak i Najemca) piszę tutaj.

 1. Po rozwiązaniu umowy najmu Najemca winien zwrócić przedmiot najmu Wynajmującego w stanie technicznym nie odbiegającym ponad normalne zużycie.
 2. Wraz z przekazaniem przedmiotu najmu Najemca winien przekazać wszystkie klucze, również dorobione przez niego, bez żądania zapłaty.
 3. Najemca ma prawo zabrania urządzeń, w które wyposażył przedmiot najmu. Modernizacje, przebudowy i ulepszenia jakich dokonał Najemca, Najemca jest uprawniony pozostawić, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia ze strony Wynajmującego.

 

§ 7

POZOSTAŁE UZGODNIENIA

 1. Nieskuteczność jednej z klauzul nie wpływa na skuteczność pozostałych uzgodnień. W takim przypadku strony uzgodnią treść niniejszej klauzuli, tak aby skutecznie oddać wolę i intencje obu stron istniejącą w momencie zawarcia umowy.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  dla każdej ze Stron.

           

 

Wynajmujący                                                                        Najemca