Użytkowanie wieczyste – czy to już koniec?

Paź 10, 2018 | PRAWO NIERUCHOMOŚCI | 0 komentarzy

Jaki jest cel nowej ustawy skoro już istnieje ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dalej „ustawa z 2005 r”), na podstawie której osobom fizycznym będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanymi garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, a także spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje uprawnienie do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania  w prawo własności.

Takie uprawnienie mają również właściciele lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynkach wielolokalowych, posadowionych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. Szczególnie ta ostatnia grupa właścicieli napotyka najwięcej przeszkód przy realizacji swoich uprawnień. Główną z nich było uzyskanie jednomyślności wszystkich właścicieli lokali i wyrażeniu przez nich zgody co do przekształcenia. Jeżeli nie udało się zebrać jednomyślnych głosów, większość właścicieli lokali mogła z żądaniem realizacji „uprawnienia przekształceniowego” wystąpić do sądu. Jednak również w tej sytuacji jeden sprzeciw któregoś z pozostałych właścicieli lokali powodował blokowanie postępowania sądowego na miesiące, a czasem i lata.

Głównym założeniem nowej ustawy jest wyrównanie szans wspomnianych wyżej grup właścicieli lokali w zakresie sprawnego i realnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Projekt ustawy pozwala na przekształcenie jedynie gruntów przeznaczonych pod cele mieszkaniowe, a tylko uzupełniająco dla innych obiektów budowlanych, garaży, budynków gospodarczych, których przeznaczeniem jest prawidłowe korzystanie z budynków mieszkalnych. Uwzględniono tu również grunty zabudowane budynkami o przeznaczeniu mieszanym, pod warunkiem, że funkcja mieszkalna budynku jest przeważająca.

Przekształcenie nastąpi z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku. Po przekształceniu właściciel lokalu uzyska udział we własności gruntu w takiej wysokości, w jakiej przysługiwał mu udział w użytkowaniu wieczystym. Zatem w wyniku przekształcenia nie ulegnie zmianie wysokość udziału w gruncie, związanego z własnością lokalu.

Obiekty budowlane i urządzenia budowlane (z wyłączeniem urządzeń określonych w art. 49 § 1 KC) posadowione na gruncie przekształcanym, staną się z dniem przekształcenia częścią składową gruntu, a wszelkie obciążenia nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste staną się obciążeniami nieruchomości, która stała się w ramach przekształcenia czyjąś własnością.

Nowa ustawa przewiduje również szczególny trybprzekształcenia użytkowania wieczystego w odniesieniu do cudzoziemców. Co do zasady nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Nabyciem nieruchomości w rozumieniu ww. ustawy jest nabycie prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania na podstawie każdego zdarzenia prawnego. Nabycie nieruchomości wbrew jej przepisom jest nieważne z mocy prawa.

Całość artykułu dostępny w Magazynie Geodetic.co pod linkiem

Chcesz być na bieżąco?

ZAPISZ SIĘ DO
NASZEGO NEWSLETTERA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: