Dzisiaj obiecana umowa sprzedaży samochodu.

Potocznie umowa nazywana jest umową “kupna – sprzedaży”, pewnie niewielu nie-prawników wie, że kodeks cywilny ani inny akt prawny w Polsce nie zna takiego pojęcia. Prawidłowa nazwa to “umowa sprzedaży” i takiej nazwy będę używać.

W zakładce “Wzory Pism” będzie dostępna umowa bez moich komentarzy.

UMOWA SPRZEDAŻY

W dniu […]. w […] pomiędzy:

W zależności od tego, kto jest sprzedającym, tzn. czy jest to osoba fizyczna czy prawna, inaczej wyglądać będzie dane o sprzedającym. Poniżej podaje 3 najczęściej pojawiające się warianty.

Wersja 1.

Janem Iksińskim, zamieszkałym w Płocku, przy ul. Krętej 20, 00-111 Płock, legitymującym się dowodem osobistym o numerze ABC 11223344, wydanym przez Prezydenta Płocka, kopia dowodu osobistego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy

zwanym dalej “Sprzedającym”,

Wersja 2.

Janem Iksińskim, zamieszkałym w Płocku, przy ul. Krętej 20, 00-111 Płock, legitymującym się dowodem osobistym o numerze ABC 11223344, wydanym przez Prezydenta Płocka, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Auto-Komis” z siedzibą w Płocku, przy ul. Krętej 20, NIP 781-000-11-15, REGON 3451573, kopia wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowi Załącznik 1 do niniejszej Umowy zwanym dalej „Sprzedającym”,

Sprzedającego prowadzącego działalność gospodarczą można sprawdzić tutaj

Wersja 3

Auto Komis Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Krętej 20, 00-111 Płock wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Płocka […]Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  […], o kapitale zakładowym […] PLN, noszącą numer NIP […], reprezentowaną przez […]

Sprzedającego prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) można sprawdzić tutaj: 

Przy spółkach należy sprawdzić w odpisie KRS – kto jest upoważniony do podpisania umowy.

a

Katarzyną Zetkowską zamieszkałą w Warszawie, przy ul. Baloników 4, 00-222 Warszawa, legitymującą się dowodem osobistym o numerze ABC 44332211, wydanym przez Prezydenta m.st Warszawy, kopia dowodu osobistego stanowi Załącznik nr 2 do Umowy zwana dalej „Kupującym

została zawarta umowa następującej treści:

 § 1.

Przedmiotem umowy jest samochód osobowy marki […], rok produkcji […], numer silnika […], numer podwozia […], numer rejestracyjny […],  kolor […],  z przebiegiem ok. […] km, zwany dalej „Samochodem”.

Jeśli samochód ma jakieś szczególne cechy, należałoby je tu wymienić, na wypadek, gdyby Sprzedawca posiadał w swej ofercie kilka sztuk samochodów tej samej marki, tego samego koloru (zdarza się w sytuacji wyprzedawania samochodów flotowych)

 § 2.

1. Sprzedający oświadcza, ze Samochód stanowi jego własność, są wolne od wad fizycznych i prawnych, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem są przedmiotowe pojazdy, oraz że nie stanowią one przedmiotu zabezpieczenia.

2. Sprzedający oświadcza również, że nie jest w związku małżeńskim/ jest w związku małżeńskim, natomiast Samochód nie jest elementem majątku wspólnego małżonków.

Tu odsyłam do artykułu i odpowiedniej jego części dotyczącego wad prawnych w umowie.

§ 3.

Sprzedający oświadcza, że Samochód nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego.

 § 4

1. Z momentem podpisania niniejszej umowy i spełnienia warunku, o którym mowa w § 5 pkt. 1

Sprzedający przenosi na Kupującego własność Samochodu, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny określonej w ust. 2 poniżej. Ten warunek nie jest obowiązkowy. Jeśli umówiliśmy się ze Sprzedawcą na jeden przelew, to pamiętajmy, że zanim zapłacimy pieniądze powinniśmy mieć wszystkie niezbędne dokumenty w oryginale. Jeśli płacimy w gotówce – należy wpisać w umowie ten fakt i sprzedawca powinien nam to potwierdzić – jeśli nie w umowie, to dopisać, nawet odręcznie na papierze, że np. „w dniu […] otrzymałem kwotę [….] tytułem zapłaty za samochód określony w umowie z dnia […]”/ ewentualnie raz jeszcze opisać samochód, za który została zapłacona kwota

2. Cena sprzedaży Samochodu określona zostaje na kwotę […] zł (słownie: […]).

3. Sprzedaż potwierdzona zostanie wystawioną przez Sprzedającego fakturą VAT, w której do wymienionej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT.

o ile sprzedający, może taką fakturę wystawić

4. Sprzedający zobowiązuje się w dniu sprzedaży dostarczyć następujące dokumenty Samochodu: faktury zakupu, dowód rejestracyjny, polisy ubezpieczenia OC i AC pojazdu, Kartę Pojazdu.

Pamiętajcie, że dostarczone dokumenty powinny być w oryginale. Kopie mogą być dołączone do umowy. Według treści tej umowy, dokumenty powinny być dostarczone w dniu podpisania umowy (najlepiej w tym samym czasie) i po opłaceniu zaliczki.

5. Jednocześnie Sprzedający zapewnia, że wskazane powyżej i dołączone do Samochodu w dniu sprzedaży dokumenty są prawdziwe i kompletne, a na ich podstawie będzie możliwa rejestracja pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Sprzedający oświadcza, iż Samochód będący przedmiotem niniejszej umowy posiada ważne badanie techniczne, dopuszczające do ruchu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 § 5.

Strony umowy ustalają następujący tryb i terminy dokonania przez Kupującego zapłaty za zakupione pojazdy:

1. […] zł tytułem zaliczki zostanie zapłacone przelewem bankowym, na wskazane przez Sprzedającego konto w dniu podpisania umowy;

o zaliczce więcej informacji tutaj

2. pozostała część zobowiązania, tj. kwota […] zostanie zapłacona przelewem lub gotówką w terminie do dnia […].

 § 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający                                                                     Kupujący

Załączniki:

  1. kopia wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ odpis KRS
  2. kopia dowodu osobistego Sprzedającego/Kupującego
  3. wykaz wyposażenia samochodu
  4. wykaz wad (jeśli takie posiada)
  5. kopia polisy OC i AC
  6. kopia dowodu rejestracyjnego
  7. kopia faktury VAT nabycia/umowy sprzedaży Samochodu