Ułatwienia w rachunkowości dla mikroprzedsiębiorców

Lip 14, 2014 | PODATKI, PRAWO GOSPODARCZE | 1 komentarz

Wdrożenie dyrektywy 2013/34/UE do polskiego systemu prawnego umożliwi przedsiębiorcom sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez jednostki typu mikro. W sprawozdaniu uwzględniać będą mogły jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Ustawa znosi też obowiązek sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, ale pod warunkiem, że niektóre dane będą ujawnione w informacjach dołączonych do bilansu.

Kto to jest mikroprzedsiębiorca?

Dyrektywa określa, że mikrojednostkami są m.in.: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną plynnoscfinansowaodpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących pułapów: 1,5 mln zł – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 3 mln zł – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 10 osób – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.

Mikroprzedsiębiorcami są również: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro.

Tekst dyrektywy można przeczytać tutaj: Dyrektywa 2013/34/UE