Wyobrażacie sobie odszkodowanie od uczelni za nienależyte kształcenie? To możliwe. Od razu jednak studzę zapał tych, którzy sądzą, że pozwą o odszkodowanie uczelnię za brak wyników w nauce. To nie jest nienależyte kształcenie. To nasz leń. Obrazek

Teraz przyjrzyjmy się czego możemy się domagać od uczelni i kiedy. Odszkodowania można dochodzić w razie złamania przepisów lub niedotrzymania standardów kształcenia, natomiast uczelnia lub szkoła nie może gwarantować studentowi wyników nauki (czyli średniej ocen, promocji na kolejny rok nauki, braku kłopotów ze znalezieniem pracy).

Źródłem naszego prawa do odszkodowania jest art. 471 Kodeksu cywilnego. Z przepisu tego wynika, że uczelnia jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wobec uczniów. Nie dotyczy to jedynie okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności, czyli np. wskutek siły wyższej, np. powodzi nie może świadczyć usług nauczania.

A teraz kilka przykładów, kiedy możemy żądać odszkodowania:

  1. nie odbyła się część planowanych zajęć,
  2. zlikwidowano kierunek kształcenia,
  3. nie zostały dotrzymane standardy nauczania (np. zatrudniała kadrę bez odpowiednich kwalifikacji).
  4. szkoła utraciła akredytację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie przed sądem, należy udowodnić poniesioną szkodę i jej związek przyczynowy np. z odebraniem uprawnień. Może to być konieczność przeniesienia się do innej uczelni lub miasta, ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze zmianą kierunku studiów.Obrazek

RADA: Mimo, że w umowach ze szkołami (najczęściej prywatnymi lub językowymi) lub z uczelniami często znajduję postanowienia ograniczające lub wyłączające ich odpowiedzialność za nienależyte kształcenie, to należy mieć na względzie, że jest to sprzeczne z prawem i zapisy takie to niedozwolone klauzule umowne.

Dobrze znać swoje prawa!

Chcesz być na bieżąco z Praktycznym Prawem? Zapraszam na stronę Facebook, na mój profil.

 

 

 

zdjęcia ze stron www.jokeroo.com oraz www.zazzle.co.uk