Idąc najnowszym trendem mediów, które na pierwszym planie traktują o aferze Amber Gold, postanowiłam dziś przybliżyć tematykę kredytów, ich rodzajów oraz przepisów prawnych, które mają za przedmiot konkretny produkt bankowy. W związku z tym, że rodzajów kredytów jest wiele, dziś będzie o kredycie konsumenckim.

KREDYT KONSUMENCKI

To jeden z najczęściej branych kredytów, pomijając różnego rodzaju pożyczki. O różnicy pomiędzy kredytem a pożyczką pisałam już wcześniej.

Najprościej mówiąc, kredyt konsumencki to umowa zawarta pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. ObrazekPrzedsiębiorcą jest najczęściej bankiem lub inną instytucją finansową, ale również sklep, w którym kupujemy coś na raty.

Regulacją ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715 ze zm.), obowiązującej od 18 grudnia 2011 r. objęty jest każdy kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawa ta ma zastosowanie np. do:

  1. kredytu gotówkowego
  2. kredytu na cele mieszkaniowe, o ile nie jest on zabezpieczony hipoteką
  3. zakupów na raty
  4. zakupów z odroczonym terminem płatności

Uwagi:

  • dotyczy sumy do 255.550 zł (bądź ich równowartości w walutach obcych).
  • umowa co do zasady powinna być w formie pisemnej!
  • do kredytów hipotecznych stosuje się z tej ustawy tylko kilka przepisów
  • nie stosuje się do kredytów całkowicie darmowych, czyli popularnych „0%”.

Kiedy można odstąpić od takiej umowy kredytu?

Można odstąpić bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Jedynym Obrazekkosztem, który się wówczas ponosi, są odsetki (natomiast opłaty przygotowawcze i prowizje kredytodawca zwraca w całości).

Obowiązki kredytodawcy

Kredytodawca obowiązek obliczenia rzeczywistej rocznej stopy procentowej na podstawie wszystkich opłat, które trzeba ponieść, by kredyt otrzymać na danych warunkach (również ubezpieczenia i zabezpieczenia kredytu, jeśli są obowiązkowe).

Umowa powinna określać całkowity koszt kredytu.

RADA – Warto sprawdzić, czy umowa zawiera wszystkie elementy wskazane przez ustawę o kredycie konsumenckim jako obowiązkowe.

Opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu

Warto mieć świadomość, że przedsiębiorca – kredytodawca ma możliwość pobierania opłat za dokonanie spłaty całości lub części kredytu przed terminem, ale prowizje te nie są jednak dowolnie wysokie i mogą być stosowane tylko w określonych przypadkach. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu nie może przekroczyć 0.5% albo 1% spłacanej części kwoty (w zależności od okresu, jaki pozostał do terminu spłaty przewidzianego w umowie). Ponadto wprowadzenie opłat za wcześniejszą spłatę kredytu będzie możliwe jedynie wtedy, gdy spłata przypada na okres, kiedy stopa procentowa kredytu jest stała, a spłacana w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kwota kredytu jest wyższa od trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (art. 50 ust. 1 ustawy).

Uwaga! Przed 18 grudnia 2011 r. obowiązywała ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2001 r. nr 100, poz. 1081 ze zm.).

Jej przepisy mają zastosowanie do umów zawartych do 17 grudnia 2011 r. włącznie:

  • Wynika z nich, że przepisów o kredycie konsumenckim nie stosowało się do kredytów i pożyczek w wysokości większej niż 80.000 zł (albo równowartości tej kwoty w walutach obcych).
  • Od 2006 r. przepisom o kredycie konsumenckim podlegały też tzw. chwilówki, czyli pożyczki gotówkowe na kwotę do 500 zł zawierane na okres krótszy niż trzy miesiące, jak również kredyty mieszkaniowe, które nie przekraczały kwoty 80.000 zł. Za wcześniejszą spłatę kredytu nie można też było pobierać prowizji.

Chcesz być na bieżąco z Praktycznym Prawem? Zapraszam na stronę Facebook, na mój profil.