Najnowsze zmiany w KRS już obowiązują

Mar 29, 2018 | PRAWO GOSPODARCZE | 0 komentarzy

Z dniem 15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. 2018, poz.398).

Rewolucyjne zmiany jakie wprowadzają nowe przepisy to m.in. obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, likwidacja rejestru dłużników niewypłacalnych, rozszerzenie kompetencji kuratora, oraz stopniowe dążenie do składnia wszelkich dokumentów i wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY SKŁADANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Nowe regulacje prawne wprowadzają obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Złożenie dokumentów następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnianego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Zgłoszenie do rejestru opatrywane będzie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedna osobę fizyczną , której PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisanej jako członek organu uprawniony do reprezentacji, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, likwidator lub syndyk.

Co istotne, zgłoszenie dokumentów finansowych podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji wpis polega na automatycznym zamieszczeniu w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożonych sprawozdaniach finansowych. Wpis zmianki nie podlega opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowy i Gospodarczym.

Z dniem 1 października 2018 r. elektroniczne poświadczenie przez zgłaszającego lub wnioskodawcę uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku i pokryciu straty następuje z chwilą wprowadzenia tych dokumentów do systemu teleinformatycznego.

Rozwiązania powyższe mają niewątpliwie na celu przyspieszenie procedury składania sprawozdań finansowych, unikania wielogodzinnych kolejek w biurze podawczym sądu na złożenie papierowej wersji dokumentów oraz istotne odciążenie sądów rejestrowych w gorącym okresie sprawozdawczym.

Na chwilę obecną zmiany w postaci składania wniosków elektronicznych obejmują tylko sprawozdania i dokumenty finansowe. Wprowadzenie obowiązku składania wszelkich wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego nastąpi z dniem 1 marca 2020 roku.  Ustawodawca przewiduje stworzenie przez Krajową Radę Notarialną Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonych w systemie elektronicznym, w którym umieszczone będą wypisy i wyciągi wszelkich aktów notarialnych podpisywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na początku wprowadzone mają być akty notarialne, które należy dołączyć do wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Ustawa o zmianie ustawy o KRS stanowi, że jeżeli do wniosku o złożenie sprawozdania finansowego należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca ma obowiązek w składanym wniosku podać numer tego dokumentu w Repozytorium. Po zarejestrowaniu tego wniosku dokument z Repozytorium jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dołączany do składanego wniosku. Wprowadzone zmiany mają obowiązywać od dnia 1 marca 2020 r.

ZWIĘKSZENIE ZAKRESU POSTĘPOWANIA PRZYMUSZAJĄCEGO ORAZ ROZSZERZENIE KOMPETENCJI KURATORA

Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzają również zwiększony zakres postępowania przymuszającego stosowanego przez sądy rejestrowe. W przypadku stwierdzenia, że dany podmiot nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania albo, że w składzie tego organu występują braki, które uniemożliwiają działanie takiego podmiotu, sąd rejestrowy pod rygorem zastosowania grzywny może wezwać zobowiązanych do powołania lub wyboru takiego organu. Ustawodawca zastrzega prawo do wielokrotnego karania grzywną w przypadku niespełnienia ustawowych obowiązków.

W przypadku gdy dany podmiot nie może być reprezentowany lub nie może prowadzić swoich spraw z uwagi na brak organu lub ze względu na braki w składzie organu uprawnionego do reprezentowania sąd ustanawia kuratora. Kurator powoływany jest na okres jednego roku, w wyjątkowych sytuacjach można przedłużyć ustanowienie kuratora na czas oznaczony, jeżeli czynności kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na który został powołany. W sytuacji gdy czynności podjęte przez kuratora nie doprowadziły do powołania lub uzupełnienia składu osobowego organu, kurator posiada uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem do sądu rejestrowego o rozwiązanie takiego podmiotu.

Rozszerzenie kompetencji kuratora ma na celu wyeliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów, które celowo doprowadzają do sytuacji odwoływania swoich organów lub też nie powoływania ich, aby uniknąć ewentualnej odpowiedzialności w ramach prowadzonych wobec nich postępowań sądowych.

 DODATKOWE INFORMACJE SKŁADANE PRZY WPISIE DO REJESTRU

Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS, likwidatorów, prokurentów, oprócz oświadczenia obejmującego zgodę na ich powołanie, ustawa wprowadza konieczność podawania ich adresów do doręczeń. Jeżeli adres do doręczeń danej osoby znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej należy wskazać pełnomocnika do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Każdorazową zmianę adresów do doręczeń należy zgłosić sądowi rejestrowemu. Do momentu zgłoszenia zmiany adresu, doręczeń dokonuje się na adres zgłoszony do akt rejestrowych. Zgłoszenie zmian nie podlega opłacie.

LIKWIDACJA REJESTRU DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH

Z dniem 1 lutego 2019 r. zostaną uchylone w całości dotychczasowe przepisy dotyczące wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych. Rejestr ma zostać zastąpiony innymi rozwiązaniami prawnymi, w tym m.in. Centralnym Rejestrem Restrukturyzacji i Upadłości. Dotychczasowe wpisy pozostaną jeszcze w likwidowanym rejestrze przez okres 7 lat od dnia dokonania ich wpisu. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami, wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych są wykreślane automatycznie po upływie 7 lat od dnia dokonania wpisu, a nie po upływie 10 lat jak ma to miejsce dotychczas.  Wpisy osób , które zostały pozbawione przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, fundacji  i stowarzyszeniu są automatycznie wykreślane po upływie 10 lat od ich dokonania.

Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.

Ustawa obowiązuje od dnia 15 marca 2018 r., niektóre jednak uregulowania, zaczną obowiązywać w późniejszym terminie.

autorem tekstu jest Magdalena Jantura – Bydłosz radca prawny w kancelarii Blueshell LEGAL.

Chcesz być na bieżąco?

ZAPISZ SIĘ DO
NASZEGO NEWSLETTERA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: