Czy to rodzina, przyjaciele czy znajomi, zawsze się trafi ktoś, kto będzie chciał od nas pożyczyć pieniądze. Zobacz, co zrobić, by zabezpieczyć swoje interesy i mieć gwarancję zwrotu pożyczonej sumy.

Kwestia nr 1. – wszystko na piśmie

Wiem, że niektórzy mogą się wzbraniać przed podpisaniem umowy np. z rodziną, ale pamiętajmy, że dużo prawdy jest w przysłowiu, że z rodziną najlepiej się wychodzi na zdjęciu. Jak pokazują statystyki, najwięcej kłótni rodzinnych jest przez pieniądze. Jeśli zatem mamy obawy przed pożyczaniem pieniędzy wujkom, ciotkom, kuzynom, a odmowa może mieć długofalowe konsekwencje – upierajmy się przy podpisaniu umowy. Wprawdzie kodeks cywilny wymaga formy pisemnej dla kwoty wyższej niż 500zł, ale dla naszego bezpieczeństwa warto podpisać umowę nawet na 200zł.

Kwestia nr 2 – strony i ich dane

W artykule o sprzedaży auta, zamieściłam wzór danych strony, w zależności od tego, czy prowadzi ona działalność gospodarczą czy jest osobą fizyczną. Dlaczego to takie ważne? To pozwoli na ewentualne uniknięcie tłumaczeń dłużnika, że to nie on pożyczył pieniądze, ale osoba o tym samym imieniu i nazwisku. Nie zapomnijmy wskazać kto jest dłużnikiem, a kto wierzycielem!

Kwestia nr 3 – kwota i termin zwrotu pożyczki

W umowie określamy kwotę, np 1200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych). Jeśli kwota jest w walucie, to warto dopisać, czy chcemy zwrot w tej samej walucie, czy dopuszczalny jest zwrot w np. polskich złotówkach. Tu też należy dodać, jaki kurs przyjmujemy dla zwrotu pożyczonej kwoty. Możemy sami wpisać z góry kurs – np. 4,2zł lub też odnieść się do kursu NBP np z daty zwrotu pożyczki.

Termin zwrotu – np. do dnia 31 grudnia 2012r. Warto też podać, czy zwrot nastąpi jednorazowo, czy w ratach. Jeśli w ratach, to należy określić ilość rat i terminy płatności rat, np. 4 raty płatne do 10 dnia każdego miesiąca.

Co jeśli nie podany terminu zwrotu pieniędzy, to wówczas dłużnik musi oddać pieniądze w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu umowy pożyczki przez wierzyciela. Wypowiedzenia należy też dokonać na piśmie, przede wysokim dla celów dowodowych.

Kwestia nr 4 – zabezpieczenie interesów na wypadek zwłoki w zapłacie odsetek

Jeżeli mamy w umowie określony termin zwrotu pożyczki, łatwiej nam będzie wykazać, kiedy nastąpi zwłoka w zapłacie. Można w umowie dookreślić, że w przypadku zwłoki lub opóźnienia w zwrocie pożyczki, od dnia następnego wierzycielowi przysługują odsetki ustawowe.

Zabezpieczeniem na wypadek niewywiązania się dłużnika ze świadczenia może być, np. zastaw bądź poręczenie.

Przy niewielkich pożyczkach udzielanych można przyjąć jakiś cenny przedmiot w zastaw (np. biżuterię, obraz, książkę) albo ktoś z jego znajomych żyruje pożyczkę. Do ustanowienia zastawu potrzebna jest dodatkowa umowa (umowa zastawu) między właścicielem rzeczy a wierzycielem. Warto sporządzić ją na piśmie jako odrębny dokument albo jako aneks do umowy pożyczki. Przedmiotem umowy zastawu jest zobowiązanie, że w sytuacji gdy dłużnik w terminie nie odda pożyczonej kwoty, to wierzyciel ma prawo zaspokoić swoje roszczenia z tej rzeczy, nawet wówczas gdy właściciel ją sprzedał i teraz należy już ona do innej osoby. Na podstawie tej umowy przedmiot zastawu zostaje wydany wierzycielowi.

Również odrębną umową jest umowa poręczenia. Musi zostać sporządzona na piśmie, bo ustna nie będzie ważna. Poręczyciel (zwany też żyrantem) zobowiązuje się w niej, że w razie nieoddania pieniędzy w terminie przez dłużnika zapłaci za niego.

I na koniec rada, która w 100% gwarantuje brak problemów – przysłowie – Dobry zwyczaj, nie pożyczaj 🙂

Chcesz być na bieżąco? Zapraszam na profil Facebook.
Szukasz innych porad? Zapraszam do zakładki Kategorie Porad.

Pozdrawiam,