Dom jednorodzinny bez pozwolenia – czyli o nowościach w prawie budowlanym

Sty 22, 2015 | PRAWO NIERUCHOMOŚCI | 1 komentarz

Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanych uchwalone przez Sejm, dzięki którym wybudujesz dom bez pozwolenia na budowę!

W dniu 15 stycznia 2015r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo dombudowlane i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2710), która w dniu 19 stycznia 2015r. została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Dom jednorodzinny bez pozwolenia na budowę

Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409) przede wszystkim spowodują zwolnienie z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Rozwiązanie to dotyczy budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli sytuacji, w których projektowany obiekt budowlany nie wprowadzi ograniczeń w zagospodarowaniu terenu w otoczeniu inwestycji. W takich przypadkach konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualny sprzeciw.

Nowelizacja usuwa istniejące obecnie wątpliwości i rozbieżności odnośnie do określenia chwili wniesienia sprzeciwu wskazując, iż będzie to dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo w przypadku doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Bez dodatkowych oświadczeń

Nowela znosi dodatkowo obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takie uzgodnienia nadal będą konieczne). Spełnienie przez budynek warunków w zakresie podłączenia do mediów będzie weryfikowane na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

W przypadku braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, organ administracji będzie zobowiązany do wezwania inwestora do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Obecnie obowiązująca ustawa Prawo budowlane nie zawiera przepisu wyznaczającego termin na wezwanie do uzupełnienia braków. Uchwalone zmiany usuwają przy tym istniejące wątpliwości, jakie braki formalne podlegają uzupełnieniu w trybie art. 64 § 2 K.p.a. wskazując, że są to elementy inne niż wymienione w art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego, a więc:

  • zgodność z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzją ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji;
  • zgodność projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi; kompletność projektu budowlanego, czyli posiadanie przez inwestora wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń, informacji BIOZ, zaświadczeń potwierdzających wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; opracowanie i sprawdzenie projektu budowanego przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i legitymujące się aktualnymi na dzień sporządzenia i sprawdzenia projektu budowlanego zaświadczeniami, o których mowa wyżej.

Moment rozpoczęcia budowy

Kolejna zmiana, jaką przewidują nowe przepisy, związana jest z momentem, w którym inwestor może legalnie rozpocząć budowę. Obecna regulacja wymaga, aby inwestor dysponował ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. W wyniku zmian inwestor będzie mógł rozpocząć wszystkie roboty budowlane na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, o ile nie będzie innych stron postępowania.

Rozszerzenie obiektów, na które nie potrzeba pozwolenia

Nowelizacja rozszerza również listę obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, poprzez dodanie do wolnostojących budynków gospodarczych garaży oraz ganków, a także zwiększenie ich powierzchni zabudowy z 25m2 do 35m2.

Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolniono m.in.:

  • wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni do 35m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 1 na każde 500m2 powierzchni działki;
  • parterowe budynki handlowe lub usługowe o powierzchni do 35m2, przy czym liczba obiektów nie może być większa niż 1 na 1000m2.

Remont też bez pozwolenia

W zakresie robót budowlanych, które nie będą wymagały pozwolenia na budowę, dodano m.in.: remont obiektów budowlanych i ich przebudowę, remont i przebudowę urządzeń budowlanych, a także docieplenie budynków o wysokości do 25m.

Obowiązek zgłoszenia budowy, pomimo zwolnienia z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę, będzie istniał w sytuacji, gdy obiekty będą projektowane na obszarze Natura 2000.

Nie trzeba też zgłoszenia o terminie rozpoczęcia robót

W nowelizacja zrezygnowano również z obowiązku zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Do tej pory inwestor – na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót – musiał powiadomić inspektora nadzoru budowlanego.

Krótszy czas na sprzeciw

Skróceniu ulegnie również czas oczekiwania na wniesienie sprzeciwu w przypadku obiektów budowlany oddawanych do użytkowania na podstawie zawiadomienia zakończeniu budowy – z 21 do 14 dni.

zdjęcie pochodzi ze strony www.studioaflo.com