Czym się różni pożyczka od kredytu? Większość osób zapewne powie, że nazwą. Niestety nie. Jeśli nie znasz różnic, to przeczytaj poniższy tekst:Obrazek

Różnica nr 1

Umowa pożyczki  – regulowana jest w kodeksie cywilnym, ale podlega także przepisom ustawy o kredycie konsumenckim.

Umowa o kredyt – podlega przepisom ustawy prawo bankowe i ustawy o kredycie konsumenckim.

Różnica nr 2

Umowa pożyczki:

  • może zostać zawarta ustnie,
  • natomiast, jeśli wartość pożyczki przekracza 500 złotych, powinna być zawarta pisemnie dla celów dowodowych.
  • jeśli umowa pożyczki jest jednocześnie kredytem konsumenckim w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim wówczas także powinna być zawarta na piśmie.

Umowa kredytu bankowego:

  • co do zasady powinna być zawarta na piśmie
  • przy usługach elektronicznej bankowości umowa o kredyt może być zawarta w formie elektronicznej przy spełnieniu odpowiednich wymagań przewidzianych ustawą prawo bankowe

Różnica nr 3Obrazek

Pożyczka:

  • Przedmiotem pożyczki mogą być pieniądze i inne rzeczy oznaczone co do gatunku np. przedmioty materialne.

Kredyt:

  • wyłącznie środki pieniężne.

Różnica nr 4

Pożyczka – może być wykorzystana przez pożyczkobiorcę na dowolny cel,

Kredyt – bank udziela na ściśle określony cel opisany we wniosku kredytowym – jest to tzw. zasada celowości kredytu.

Różnica nr 5

Przy umowie pożyczki – pożyczkodawca nie ma prawa kontroli sposobu wykorzystania pożyczki,

Przy umowie kredytu – kredytodawcy przysługuje prawo kontroli, czy kredyt wykorzystywany jest zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytowej i przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy w przypadku stwierdzenia, że kredyt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem.

Chcesz być na bieżąco z Praktycznym Prawem? Zapraszam na stronę Facebook, na mój profil.